Burkina-Faso : Ayka Textile groupe turc construit une usine à Ouagadougou